Legislativa

Na revíru Markovice je povolen rybolov pouze našim členům s vydanou platnou povolenkou na daný revír. Hostovací povolenky nevydáváme.


Rybářský řád Markovice 2021

 

Každý člen naší MO má možnost zakoupení jedné povolenky na tento revír v jednom kalendářním roce.

Maximální počty přivlastněných ušlechtilých ryb na jednu povolenku jsou stanoveny následovně:

Dospělí: 20 ks, z toho nejvýše 4 ks ušlechtilé dravé ryby
Mládež: 15 ks, z toho nejvýše 3 ks ušlechtilé dravé ryby
Děti: 10 ks, z toho nejvýše 2 ks ušlechtilé dravé ryby

Po přivlastnění daného počtu ušlechtilých ryb platnost povolenky končí. Limit úlovků je max. 2 ks denně a zároveň max. 2 ks za týden. Týden začíná pondělím a končí nedělí. Přivlastněním si 2 ks ušlechtilých ryb končí rybolov do konce týdne. Ušlechtilými rybami jsou kapr, amur, candát, štika. Po přivlastnění si uvedených počtů dravých ryb, končí možnost lovu na živou i mrtvou rybičku a přívlačí, dále lze lovit pouze ryby nedravé.

Lovící je povinen před zahájením lovu zapsat nesmazatelným způsobem den docházky   do „Oddílu II povolenky k lovu“ a to při přerušení lovu i několikrát denně.

Přivlastnit si lze ryby s délkou:

Kapr obecný, KOI: 40 cm – 65 cm – kapr nad 65 cm musí být šetrně vrácen vodě!
Amur bílý: 50 cm
Candát obecný: 55 cm
Štika obecná: 60 cm
Úhoř říční: 60 cm
Lín obecný: 30 cm
Ostatní: dle rybářského řádu.

 

Přivlastněnou ušlechtilou rybu je lovící povinen bezodkladně a před znovu nahozením prutu zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky (k již zapsanému datu doplní údaje: čas – do políčka číslo revíru, druh ryby a její míru). Ulovená dravá ryba dosahující nejmenší stanovené míry je automaticky rybou přivlastněnou a musí být ihned zapsána do povolenky. Případnou druhou přivlastněnou ušlechtilou rybu zapíše lovící se stejným datem do dalšího řádku povolenky, tj. dvě přivlastněné ušlechtilé ryby zapíše ve dvou řádcích se stejným datem. Úlovek ostatních ryb zapíše před odchodem od vody do dalších řádků v souladu s „Rybářským řádem ČRS“.

Držitel povolenky „Chyť a pusť“ není oprávněn přivlastnit si jakoukoli rybu.  Povolenka „Chyť a pusť“ dále neopravňuje jejího držitele k lovu dravých ryb na mrtvou a živou rybičku – dravce lze lovit pouze přívlačí.

Neúplné, nečitelné anebo přepisované údaje v povolence budou považovány RS za hrubý přestupek a budou mít za následek okamžité odebrání povolenky.

Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti.

Hájení

Všeobecné hájení od 1. 12. do 31. 3.
Candát, štika a sumec jsou hájeni od 1. 12. do 15. 6.

Hájení po vysazení ryb (vyvěšeny cedule okolo revíru a informace zveřejněna na stránkách MO).

Doby lovu (aktuální čas)

duben, září, říjen 5:00 – 21:00 hod.
1. květen – 15. červen 4:00 – 23:00 hod.
16. červen – 31. srpen 4:00 – 24:00 hod.
listopad 7:00 – 18:00 hod.

Povolené způsoby lovu

Na položenou a plavanou na dva pruty od 1. 4. do 30. 11.
Na živou či mrtvou rybku lze na položenou lovit s jedním jednoháčkem od 16. 6. do 30. 11.  Použití lanka je povoleno pouze v případě lovu na živou rybku na plavanou.

Přívlač povolena od 16. 6. do 30. 11. Umělá nástraha může být opatřena trojháčkem.

Chráněné rybí pásmo (trdliště) je označeno cedulemi a je zakázáno zde lovit.
Nahazování povoleno pouze ze břehu, zákaz vyvážení.
Přivlastněnou rybu je lovící povinen do skončení lovu uchovávat ve vezíru.

Lovící je povinen obsluhovat své pruty sám, pomoc mu může být poskytnuta pouze při zdolávání úlovku podebráním ryby podběrákem. Nedodržení této povinnosti bude řešeno RS odebráním povolenky oběma zúčastněným.
Lovící je povinen udržovat pořádek v místě lovu.
Zakazuje se usmrcovat a vyvrhávat ryby u vody.

Vrácení povolenky

Držitel povolenky je povinen vrátit ji do 15 dnů po skončení její platnosti. Platnost povolenky končí buď posledním dnem období, na které byla vydána, nebo dosažením maximálního povoleného počtu přivlastněných ušlechtilých ryb. V případně pozdního vrácení je držitel povinen uhradit sankční poplatek schválený členskou schůzí. Pokud držitel neodevzdá povolenku vůbec, nelze mu vydat povolenku na následující rok.

Vše ostatní dle platného Rybářského řádu ČRS a „Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu ČRS Hradec Králové“ platných od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Porušení tohoto rybářského řádu bude postihováno dle Sazebníku trestů schváleného výborem MO ČRS Chrudim 2.